Skip to content

Balküpü Kurulum Yönergesi

Bu dokümanda, Ahtapot projesi kapsamında balküpü sunucusunun merkezi yönetim sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl kurulacağı anlatılmaktadır.

Balküpü Sistemi Kurulum İşlemleri

 • /etc/ansible/hosts dosyasında [honeypot] fonksiyonu altına balküpü sunucusunun FQDN bilgisi girilir.
[honeypot]
honeypot.gdys.local
 • /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml dosyasına balküpü sunucusunun ip adresi, FQDN bilgisi ve hostname’i yeni bir server bloğu oluşturularak yazılır.
serverN:
    ip: "X.X.X.X"
    fqdn: "honeypot.gdys.local"
    hostname: "honeypot"

Ardından balküpü sistemi ile ilgili aşağıda tanımlanmış değişkenler açıklamalarda belirtilen şekilde uygun değerlerle doldurulur.

 • NOT: Aşağıdaki adıma geçilmeden önce balküpü container yapısının network tipi kararlaştırılmalıdır. Bu noktada iki seçenek vardır.

  • VETH: Bu yapıda lxc honeypot host makinesi üzerinde sanal bir bridge network oluşturarak containerlar için farklı subnette bir network yapısı kurar. Containerlara direk olarak erişilemez. Bunun için honeypot host’u üzerinde nat kuralları girilerek ilgili trafik ilgili honeypot container’ına aktarılır.
  • MACVLAN: Bu yapı için honeypot host’u üzerinde minimum 2 adet NIC bulunması gerekmektedir. Birincisi honeypot host sunucusunun MYS ile haberleşmesinde kullanılmak üzere ikincisi ise honeypot containerları için tahsis edilmek üzeredir. Burada Honeypot containerları normal birer host gibi Network içerisine dahil olurlar ve ip alırlar.
 • NOT: Eğer yapılandırma MACVLAN olacak ise bal küpü sunucusu üzerinde aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

 • Continerlar için tahsis edilen interface (örn ens225) aşağıdaki komut ile up konuma getirilmelidir:
sudo ip link set dev ens225 up
 • Daha sonra boot sırasında bu interface’in up duruma gelmesi için /etc/network/interfaces dosyasına aşağıdaki konfigürasyon eklenmelidir:
allow-hotplug ens224
auto ens224
iface ens224 inet static
    address xx.xx.xx.xx/xx
    gateway xx.xx.xx.xx
    dns-nameservers x.x.x.x
    dns-search ahtapot.org.tr
    up ip link set ens225 up
auto ens225
iface ens225 inet manual

Balküpü Rolü Değişkenleri

Bu roldeki değişkenler /etc/ansible/roles/honeypot/vars/ dizini altında bulunan yml dosyalarında belirtilmiştir. yml dosyalarının içerikleri ve değişken bilgileri aşağıdaki gibidir;

main.yml dosyasında bulunan değişkenlerin görevi şu şekildedir

 • container_mirror: değişkeni lxc içine kurulacak pardus container’ı için repo adresinin tanımlandığı değişkendir.
 • container_security_mirror: değişkeni lxc içine kurulacak pardus container’ı için güvenlik repo adresinin tanımlandığı değişkendir.
 • mhn_url: değişkeni, mhn servisinin hizmet verdiği adresin belirtildiği değişkendir.
 • mhn_honeymap_url : değişkeni, mhn honeymap servisinin hizmet verdiği adresin belirtildiği değişkendir.
 • mhn_deploy_key : değişkeni mhn sistemine entegre edilecek balküpü sistemler için gerekli olan anahtarın belirtildiği değişkendir. Mhn sisteminin kurulumunun ardından arayüzden bu bilgi alınabilir.
 • lxc_upgrade_minute : değişkeni,
 • lxc_upgrade_hour : değişkeni,
 • lxc : değişkeni altına “/etc/ansible/hosts” dosyasında [honeypot] altına tanımlanan sunucu fqdn adresi girilir. Bu sayede farklı sunucular için farklı ayarlar yapılma imkanı olur. Her sunucu değişkeni altında da şu değişkenler bulunur:
  • network_type : containerların kullanacağı ağ yapılandırması tipinin girildiği değişkendir. Basit kullanım için “veth” modunun kullanımı tavsiye edilir. Gelişmiş kullanım ve network içindeki doğal dağılım yapısını sağlamak için ise “macvlan” modu tavsiye edilir.
  • network_link : containerların erişeceği ağ bacağının ismidir. Eğer;
   • network_type değişkeni “veth” olarak girilmişse => Bu değişken değeri “lxcbr0” olmalıdır. Bu isimle bir bridge arabirim otomatik olarak yaratılacaktır.
   • network_type değişkeni “macvlan” olarak girilmişse => Bu değişken değeri yukarıda bahsedildiği üzere containerlar için tahsis edilmiş ağ arabiriminin adı olmalıdır.
  • network_hwaddr: containerlar için türetilecek MAC adresinin ilk üç segmentinin belirtildiği değişkendir. Son üç segment xx:xx:xx olarak yazılır.
  • network_link_bridge_slave: x Eğer;
   • network_type değişkeni “veth” olarak girilmişse => Yaratılacak bridge arabirime bağlanacak ağ arabiriminin adı olmalıdır.
   • network_type değişkeni “macvlan” olarak girilmişse => Bu değişken değeri yukarıda bahsedildiği üzere containerlar için tahsis edilmiş ağ arabiriminin adı olmalıdır.
  • rsyslog_type : log sunucusuna yollanacak logların metodunun tanımlandığı değişkendir.
  • rsyslog_target : log yollanacak sunucu fqdn adresidir.
  • rsyslog_port : logların yollanacağı port bilgisidir.
  • rsyslog_tls : log yollanırken tls kullanılıp kullanılmayacağı bilgisidir.
  • rsyslog_tls_cacert : tls ca bilgisidir.
  • rsyslog_tls_mycert : tls sertifika bilgisidir.
  • rsyslog_tls_myprivkey : tls sertifika bilgisidir.
  • rsyslog_tls_authmode : tls autmode değişken bilgisidir.
  • rsyslog_tls_permittedpeer : log yollanacak sunucu fqdn bilgisidir.
 • containers değişkeni altına “/etc/ansible/hosts” dosyasında [honeypot] altına tanımlanan sunucu fqdn adresi girilir. Bu sayede farklı sunucular için farklı ayarlar yapılma imkanı olur. Her sunucu değişkeni altında kurulması istenen balküpü sistemlerinin tanımlarından oluşan bir liste bulunur. Bu sistemlerin tipi şunlardan biri olmak zorundadır: “amun dionaea ftp pop3 smtp wordpot cowrie elastichoney glastopf p0f shockpot suricata conpot”
  • type değişkeni yukarıda belirtilen balküpü tiplerinden biri olabilir.
  • start_auto değişkeni eğer 1 yapılırsa sunucu yeniden başlatıldığında bu balküpü otomatik olarak başlatılır, 0 yapılırsa başlatılmaz.
  • start_delay değişkeni ile container başlatılmadan önce kaç saniye bekleneceği belirtilir.
  • start_order değişkeni ile container’ın hangi öncelikle başlatılacağı belirtilir. Yüksek sayı yüksek öncelik demektir.
  • force_register değişkeni ile container’ın yeniden MHN’e kayıt olup olmaması belirtilir. Eğer aynı container silinmeden tekrar kayıt edilirse MHN sensör listesinde çift kayıt oluşur. Bu nedenle container mhn arayüzünden silinmediği sürece bu değişkenin false olarak kalması tavsiye edilir.
  • interfaces değişkeni ile ilgili container’ın ağ arabirimleri ve yapılandırmaları belirtilir.
---
container_mirror: http://depo.pardus.org.tr/pardus/
container_security_mirror: http://depo.pardus.org.tr/guvenlik/
mhn_url: http://10.0.3.100 # Asagida tanimlanan mhn containerina ait IP bilgisi
mhn_honeymap_url: http://10.0.3.100:3000 # Mhn containerina ait IP bilgisi
mhn_deploy_key: xlINEePk
lxc_upgrade_minute: 0
lxc_upgrade_hour: 3
lxc:
 pardus.ahtapot:
  network_type: macvlan # veth|macvlan
  network_link: enp0s3 # type veth ise => lxcbr0
  network_hwaddr: 00:16:3e:xx:xx:xx
  network_link_bridge_slave: enp0s3
  rsyslog_type: omfile
  rsyslog_target:
  rsyslog_port:
  rsyslog_tls:
  rsyslog_tls_cacert:
  rsyslog_tls_mycert:
  rsyslog_tls_myprivkey:
  rsyslog_tls_authmode:
  rsyslog_tls_permittedpeer:
containers:
# amun dionaea ftp pop3 smtp wordpot cowrie elastichoney conpot glastopf p0f shockpot suricata
 pardus.ahtapot:
 - type: "mhn"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.100
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "cowrie"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.101
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "dionaea"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.102
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "p0f"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false 
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.103
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1 
 - type: "smtp"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.104
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "glastopf"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.105
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "ftp"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.106
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "pop3"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: true
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.107
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "shockpot"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.108
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "wordpot"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.109
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "amun"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.110
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "suricata"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.111
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "elastichoney"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.112
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1
 - type: "conpot"
  start_auto: 1
  start_delay: 0
  start_order: 0
  force_register: false
  interfaces:
  - name: eth0
   type: static
   address: 10.0.3.113
   netmask: 255.255.255.0
   network: 10.0.3.0
   broadcast: 10.0.3.255
   gateway: 10.0.3.1

cowrie.yml dosyası ile cowrie balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • cowrie_hostname değişkeni cowrie balküpü sisteminin hostname’inin belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_enable_ssh değişkeni cowrie balküpü sisteminin ssh tuzak sisteminin aktif olup olmamasının belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_real_ssh_port cowrie balküpü sistemine erişip yönetebilmek için kullanılacak port tanımının yapıldığı değişkendir.
 • cowrie_ssh_port değişkeni, cowrie balküpü sisteminde tuzak ssh sunucusunun hizmet vereceği portun belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_ssh_version tuzak ssh sisteminin taklit edeceği ssh sürümünün belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_enable_telnet değişkeni cowrie balküpü sisteminin telnet tuzak sisteminin aktif olup olmamasının belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_telnet_port değişkeni, cowrie balküpü sisteminde tuzak telnet sunucusunun hizmet vereceği portun belirtildiği değişkendir.
 • cowrie_register_check_file cowrie balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
cowrie_hostname: cowrie
cowrie_enable_ssh: true
cowrie_real_ssh_port: 2222
cowrie_ssh_port: 22
cowrie_ssh_version: SSH-2.0-OpenSSH_6.7p1 Ubuntu-5ubuntu1.3
cowrie_enable_telnet: true
cowrie_telnet_port: 2223
cowrie_register_check_file: /etc/cowrie_registered

ftp.yml dosyası ile ftp balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • honeypot_ftp_pubdir tuzak ftp sunucusunun çalışacağı dosya yoludur.
 • honeypot_ftp_passwdfile tuzak ftp sunucusunun şifre dosyasıdır.
 • honeypot_ftp_filename tuzak ftp sunucusunun oluşturduğu kayıtların yazıldığı dosyadır.
 • honeypot_ftp_port tuzak ftp sunucusunun hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_ftp_sslport tuzak ftp sunucusunun ssl üzerinden hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_ftp_sslcertprivate tuzak ftp sunucusu için kullanılacak gizli anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_ftp_sslcertpublic tuzak ftp sunucusu için kullanılacak açık anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_ftp_create_ssl ile ssl sertifikasının yaratılıp yaratılmayacağı belirtilir. Eğer “True” yapılırsa self-signed bir sertifika otomatik olarak oluşturulur. Eğer “False” yapılırsa yukarıda belirtilen dosya yollarına setifikaların kopyalanması gerekir.
 • honeypot_ftp_ssl_ ile başlayan değişkenler, balküpü sistemi üzerinde oluşturulacak ssl anahtarı ile ilgili bilgilerin ayarlandığı değişkenlerdir.
---
honeypot_ftp_pubdir: /var/tmp/honeypot-ftp-pub/
honeypot_ftp_passwdfile: /etc/honeypot-ftp/ftp_user_pass
honeypot_ftp_sslcertprivate: /etc/honeypot-ftp/keys/ftpd.key
honeypot_ftp_sslcertpublic: /etc/honeypot-ftp/keys/ftpd.crt
honeypot_ftp_filename: /var/log/honeypot_ftp.log
honeypot_ftp_sslport: 990
honeypot_ftp_port: 21
honeypot_ftp_create_ssl: True
honeypot_ftp_ssl_country: "TR"
honeypot_ftp_ssl_state: "Ankara"
honeypot_ftp_ssl_locality: "Ankara"
honeypot_ftp_ssl_organization: "organizasyon_adi"
honeypot_ftp_ssl_organizationalunit: "organizasyon_birimi"
honeypot_ftp_ssl_commonname: "alan_adi"

smtp.yml dosyası ile smtp balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • honeypot_smtp_hostname değişkeni tuzak smtp sisteminin hostname’inin belirtildiği değişkendir.
 • honeypot_smtp_domain değişkeni tuzak smtp sisteminin alan adının belirtildiği değişkendir.
 • honeypot_smtp_filename tuzak smtp sunucusunun oluşturduğu kayıtların yazıldığı dosyadır.
 • honeypot_smtp_port tuzak smtp sunucusunun hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_smtp_sslport tuzak smtp sunucusunun ssl üzerinden hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_smtp_sslcertprivate tuzak smtp sunucusu için kullanılacak gizli anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_smtp_sslcertpublic tuzak smtp sunucusu için kullanılacak açık anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_smtp_create_ssl ile ssl sertifikasının yaratılıp yaratılmayacağı belirtilir. Eğer “True” yapılırsa self-signed bir sertifika otomatik olarak oluşturulur. Eğer “False” yapılırsa yukarıda belirtilen dosya yollarına setifikaların kopyalanması gerekir.
 • honeypot_smtp_ssl_ ile başlayan değişkenler, balküpü sistemi üzerinde oluşturulacak ssl anahtarı ile ilgili bilgilerin ayarlandığı değişkenlerdir.
---
honeypot_smtp_hostname: smtp
honeypot_smtp_domain: example.com
honeypot_smtp_sslcertprivate: /etc/honeypot-smtp/keys/smtpd.key
honeypot_smtp_sslcertpublic: /etc/honeypot-smtp/keys/smtpd.crt
honeypot_smtp_filename: /var/log/honeypot_smtp.log
honeypot_smtp_sslport: 465
honeypot_smtp_port: 25
honeypot_smtp_create_ssl: True
honeypot_smtp_ssl_country: "TR"
honeypot_smtp_ssl_state: "Ankara"
honeypot_smtp_ssl_locality: "Ankara"
honeypot_smtp_ssl_organization: "organizasyon_adi"
honeypot_smtp_ssl_organizationalunit: "organizasyon_birimi"
honeypot_smtp_ssl_commonname: "alan_adi"

pop3.yml dosyası ile pop3 balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • honeypot_pop3_hostname değişkeni tuzak pop3 sisteminin hostname’inin belirtildiği değişkendir.
 • honeypot_pop3_domain değişkeni tuzak pop3 sisteminin alan adının belirtildiği değişkendir.
 • honeypot_pop3_maildir tuzak pop3 sunucusu tarafından alınan e-postaların kayıt edildiği dizindir.
 • honeypot_pop3_filename tuzak pop3 sunucusunun oluşturduğu kayıtların yazıldığı dosyadır.
 • honeypot_pop3_port tuzak pop3 sunucusunun hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_pop3_sslport tuzak pop3 sunucusunun ssl üzerinden hizmet vereceği porttur.
 • honeypot_pop3_sslcertprivate tuzak pop3 sunucusu için kullanılacak gizli anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_pop3_sslcertpublic tuzak pop3 sunucusu için kullanılacak açık anahtarın bulunduğu dosya yoludur.
 • honeypot_pop3_create_ssl ile ssl sertifikasının yaratılıp yaratılmayacağı belirtilir. Eğer “True” yapılırsa self-signed bir sertifika otomatik olarak oluşturulur. Eğer “False” yapılırsa yukarıda belirtilen dosya yollarına setifikaların kopyalanması gerekir.
 • honeypot_pop3_ssl_ ile başlayan değişkenler, balküpü sistemi üzerinde oluşturulacak ssl anahtarı ile ilgili bilgilerin ayarlandığı değişkenlerdir.
---
honeypot_pop3_hostname: pop3
honeypot_pop3_domain: example.com
honeypot_pop3_maildir: /var/depo/mail/
honeypot_pop3_sslcertprivate: /etc/honeypot-pop3/keys/pop3d.key
honeypot_pop3_sslcertpublic: /etc/honeypot-pop3/keys/pop3d.crt
honeypot_pop3_filename: /var/log/honeypot_pop3.log
honeypot_pop3_sslport: 465
honeypot_pop3_port: 25
honeypot_pop3_create_ssl: True
honeypot_pop3_ssl_country: "TR"
honeypot_pop3_ssl_state: "Ankara"
honeypot_pop3_ssl_locality: "Ankara"
honeypot_pop3_ssl_organization: "organizasyon_adi"
honeypot_pop3_ssl_organizationalunit: "organizasyon_birimi"
honeypot_pop3_ssl_commonname: "alan_adi"

elastichoney.yml dosyası ile elasticsearch balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • elastichoney_logfile tuzak elasticsearch sunucusunun oluşturduğu kayıtların yazıldığı dosyadır.
 • elastichoney_use_remote değişkeni ile uzak bir sunucuya HTTP POST ile logları aktarıp aktarmayacağımız ayarlanıyor. Eğer true yapılırsa bu sunucunun bilgileri şu değişkenlere yazılmalı.
 • elastichoney_remote_url log aktarılacak uzak sunucunun URL bilgisi.
 • elastichoney_remote_url_use_auth log aktarılacak uzak sunucuda kimlik doğrulaması yapılacaksa bu değişken true edilmeli ve kimlik bilgileri ayarlanmalıdır aksi durumda false yapılmalıdır.
 • elastichoney_remote_url_username log aktarılacak uzak sunucuda kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adı.
 • elastichoney_remote_url_password log aktarılacak uzak sunucuda kimlik doğrulaması için kullanılacak şifre.
 • elastichoney_anonymous oluşan kayıtlarda dış IP adresinin bulunup bulunmayacağının belirtildiği değişkendir. Eğer true yapılırsa sistem belirlenen adrese bir istek atıp dış IP adresini öğrenmeye çalışır.
 • elastichoney_public_ip_url dış IP adresi öğrenilmek istenildiğinde bağlanılacak sunucunun adresidir.
 • elastichoney_spoofed_version tuzak sistemin taklit edeceği elasticsearch sürümünün belirtildiği değişkendir.
 • elastichoney_register_check_file elastichoney balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
elastichoney_logfile: "/var/log/elastichoney/elastichoney.log"
elastichoney_use_remote: "false"
elastichoney_remote_url: "http://example.com"
elastichoney_remote_url_use_auth: "false"
elastichoney_remote_url_username: "user"
elastichoney_remote_url_password: "pass"
elastichoney_anonymous: "true"
elastichoney_spoofed_version: "1.4.1"
elastichoney_public_ip_url: "http://ip1.dynupdate.no-ip.com/"
elastichoney_register_check_file: "/etc/elastichoney_registered"

amun.yml dosyası ile amun balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • listen_ip değişkeni amun balküpü sisteminin dinleyeceği IP networküdür.
 • register_check_file” amun balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
--- 
amun_conf:
 register_check_file: /etc/amun_registered
 listen_ip: 0.0.0.0

dionaea.yml dosyası ile dionaea balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • http_port değişkeni dionaea balküpünün hizmet vereceği http portudur.
 • https_port değişkeni dionaea balküpünün hizmet vereceği https portudur.
 • root_path değişkeni http sunucunun dosyaları hangi klasorden servis ediceğini belirtir.
 • max_request_size bir istek için maksimum boyuttur.
 • register_check_file dionaea balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
dionaea_conf:
 http_port: 80
 https_port: 443
 root_path: /opt/dionaea/var/dionaea/roots/www
 max_request_size: 32768
 register_check_file: /etc/dionaea_registered 

glastopf.yml dosyası ile glastopf balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • listen_ip glastopf balküpünün servis vereceği IP ağıdır.
 • listen_port glastopf balküpünün servis vereceği portu belirtir.
 • register_check_file glastopf balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
glastopf_conf:
 listen_ip: 0.0.0.0
 listen_port: 80
 register_check_file: /etc/glastopf_registered

p0f.yml dosyası ile p0f balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • listen_interface p0f balküpünün trafiğini izleyeceği arayüzü belirtir.
 • register_check_file p0f balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
p0f_conf:
 listen_interface: eth0
 register_check_file: /etc/p0f_registered

suricata.yml dosyası ile suricata balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • home_net suricata nın kullandığı imzalarda tanımlanan ağdır. Bu ağa gelen paketler incelenir.
 • register_check_file suricata balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
suricata_conf:
 register_check_file: /etc/suricata_registered
 home_net: "[169.254.1.0/24,192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12]"

wordpot.yml dosyası ile wordpot balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • listen_ip wordpot balküpünün servis vereceği IP ağıdır.
 • listen_port wordpot balküpünün servis vereceği portu belirtir.
 • register_check_file wordpot balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
wordpot_conf:
 register_check_file: /etc/wordpot_registered
 listen_ip: 0.0.0.0
 listen_port: 80

conpot.yml dosyası ile conpıt balküpü sistemlerinin ortak yapılandırmaları yapılır. Bu dosyada bulunan değişkenler şu şekildedir.

 • register_check_file wordpot balküpünün Mhn’e başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra oluşturduğu dosyanın yoludur.
---
conpot_conf:
 register_check_file: /etc/conpot_registered

Ahtapot projesi kapsamında balküpü işlevinin kurulumunu ve yönetimini sağlayan playbook’dur. /etc/ansible/playbooks/ dizini altında bulunan honeypot.yml dosyasına bakıldığında, hosts satırında Ansible’a ait /etc/ansible/ altında bulunan hosts dosyasında [honeypot] satırı altına yazılmış tüm sunucularda bu playbookun oynatılacağı belirtilir. sudo satırı ile çalışacak komutların sudo yetkisi ile çalışması belirlenir. vars_files satırı honeypot playbookunun değişken dosyalarını belirtmektedir. roles satırı altında bulunan satırlarda ise bu playbook çalıştığında base ve honeypot rollerinin çalışacağı belirtilmektedir.

- hosts: honeypot
 sudo: yes
 vars_files:
 - /etc/ansible/roles/base/vars/group.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/user.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/repo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/rsyslog.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ntp.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/package.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_remove.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/kernelmodules_blacklist.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/host.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/audit.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/sudo.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/ssh.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/grub.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logger.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/logrotate.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/directory.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/profile.yml
 - /etc/ansible/roles/base/vars/fusioninventory.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/main.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/cowrie.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/dionaea.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/p0f.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/smtp.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/glastopf.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/pop3.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/ftp.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/shockpot.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/wordpot.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/amun.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/suricata.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/elastichoney.yml
 - /etc/ansible/roles/honeypot/vars/conpot.yml

 roles:
  - role: base
  - role: honeypot

İlgili değişkenler ayarlandıktan sonra aşağıdaki komut ile balküpü sistemleri kurulur.

ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/honeypot.yml

Honeypot sisteminin ips tarafından engellenmemesi için /etc/ansible/roles/ips/vars/main.yml dosyasinda bulunan suricata_home_net ve suricata_external_net degiskenlerine !HONEYPOT_IP_ADDRESS seklinde honeypot IP adresi eklenir. Örneğin 192.168.0.4 IP adresine sahip bir sistemi ips dışında tutmak için şu şekilde bir değişiklik yapılır:

suricata_home_net: "[192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,!192.168.0.4]"
suricata_external_net: "[!$HOME_NET,!192.168.0.4]"