Skip to content

ULAKBIM

Sertifika Otoritesi (CA) Kurulumu ve Anahtar YönetimiBu dokümanda, Ahtapot bütünleşik güvenlik yönetim sisteminde kullanılan SSH anahtarlarını yöneten Sertifika Otoritesi (CA - Certificate Authority) sisteminin kurulması ve anahtar imzalama prosedürü anlatılmaktadır.

Gereken : Pardus Temel ISO’ dan kurulumu tamamlanmış bir sunucu.

Önemli Uyarılar

 • Kurulacak sunucu, PKI (Public Key Infrastructure) yapısının omurgasını teşkil edeceğinden yüksek düzeyli korunacak sistemler arasında yer almalıdır.

Sertifika Otoritesi Temel Anahtarı Oluşturma

UYARI : Aşağıdaki adımların çalıştırılacağı sistem “Ahtapot Sertifika Otoritesi Sunucusu” olmalıdır.

 • Pardus Temel ISO’ dan Pardus kurulumu tamamlandıktan sonra sistemde tanımlı bir kullanıcı ile ssh-keygen kullanılarak standart bir SSH anahtarı oluşturulur. Bu anahtar dosya ismi olarak “ahpapot_ca” ön eki ile oluşturulur. SSH anahtarı oluşturulurken kullanılan şifrenin özenle saklanması gerekmektedir. Şifre kullanmak zorunda değilsiniz kullanmak istemiyorsanız enter’a basıp geçebilirsiniz.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f ahtapot_ca
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in ahtapot_ca.
Your public key has been saved in ahtapot_ca.pub.
The key fingerprint is:
ad:78:1c:b3:32:09:0d:d0:4e:3a:37:8a:fd:81:73:fd [MD5] ahtapotops@ahtapot.com
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| ..       |
|  .o      |
|  +.      |
| o +o  .    |
| o =.o. S .   |
|. = o..+ =    |
|  + .=.=    |
|  . +E    |
|         |
+--[MD5]+
 • Yukarıdaki adım ile 2 adet dosya oluşturulur. Bu dosyalardan “ahtapot_ca” özenle korunması gereken gizli anahtar (Private Key), “ahtapot_ca.pub” dosyası ise her yere dağıtılabilen açık anahtar (Public Key) olarak kaydedilir.
ahtapotops@ahtapot:~ ls -al
total 8
drwxr-xr-x 1 ahtapotops users  52 Oct 29 10:44 .
drwxr-xr-x 1 ahtapotops users 274 Oct 29 10:34 ..
-rw-r--r-- 1 ahtapotops users 1766 Oct 29 10:44 ahtapot_ca
-rw-r--r-- 1 ahtapotops users 405 Oct 29 10:44 ahtapot_ca.pub

İmzalanacak Kullanıcı Anahtarı Oluşturma

 • Ahtapot sistemini yönetecek olan ahtapotops kullanıcısı için başka bir anahtar oluşturulur. Bu anahtar otomatik sistemlerle kullanılacağından ötürü şifre verilmeden oluşturulmalıdır.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f ahtapotops
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in ahtapotops
Your public key has been saved in ahtapotops.pub
The key fingerprint is:
51:5c:40:e8:6e:3d:b4:6d:8f:49:7f:b3:ad:de:51:d6 [MD5] ahtapotops@ahtapot.com
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|     ++o.  |
|    ...   |
|    ..    |
|    ...   .|
|    .So o  E|
|    o + + ..|
|    .  + = . |
|      o oo+|
|       .o+=|
+--[MD5]+

 • Yukarıdaki adım ile 2 adet dosya oluşturulur. Bu dosyalardan “ahtapotops” özenle korunması gereken gizli anahtar (Private Key), “ahtapotops.pub” dosyası ise her yere dağıtılabilen açık anahtar (Public Key) olarak kaydedilir.

 • Bu yöntem kullanılarak aşağıdaki kullanıcı listesi için farklı anahtarlar oluşturulmalıdır.

 * git
 * myshook
 * gdyshook
 * fw_kullanici
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f git
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f myshook
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f gdyshook
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -f fw_kullanici

Sertifika Otoritesi Anahtarı ile Kullanıcı Anahtarı İmzalama

 • Oluşturulan kullanıcı anahtarlarının ahtapot_ca ile imzalanması gerekmektedir.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -s ahtapot_ca -I ahtapotops@ahtapot.com -n ahtapotops -O no-agent-forwarding -O no-port-forwarding -O no-x11-forwarding ahtapotops.pub
Enter passphrase: 
Signed user key atapotops-cert.pub: id "ahtapotops@ahtapot.com" serial 0 for ahtapot valid forever
 • Yukarıdaki adım ile “ahtapotops.pub” dosyası sadece ahtapotops kullanıcısı SSH yaparken port forward etme, X11 protokolüyle erişim gibi özellikleri kısıtlanır. Bu dokümanın sonunda SSH anahtarı imzalanırken kullanılabilecek olan tüm opsiyonlar detaylandırılmıştır.
 • Eğer belirli bir network bloğundan erişmesini istiyorsanız “ -O source-address=10.0.7.0/24 ” opsiyonunu kullanabilirsiniz. “-V YYYYMMDDHHMMSS” opsiyonu kullanılarak belli bir süreye kadar geçerli olma ayarlaması da yapılabilir.
 • Oluşan imzalanmış anahtar dosyasının adı “ahtapotops_cert.pub” dir. Bu dosyada ki imzalanmış kısıtlamalara göz atmak için aşağıdaki komut kullanılır.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -Lf ahtapotops-cert.pub 
kaptan-cert.pub:
    Type: ssh-rsa-cert-v01@openssh.com user certificate
    Public key: RSA-CERT 92:4b:a6:c5:8c:60:c5:c1:ab:37:a9:6f:64:22:1b:9e
    Signing CA: RSA 68:1c:65:34:85:10:d7:56:db:99:c5:31:43:4d:e5:24
    Key ID: "ahtapotops@ahtapot.com"
    Serial: 0
    Valid: forever
    Principals: 
        ahtapotops
    Critical Options: (none)
    Extensions: 
        permit-pty
        permit-user-rc

 • Bu yöntem kullanılarak git kullanıcısı için de imzalama işlemi gerçekleştirilir.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -s ahtapot_ca -I ahtapotops@ahtapot.com -n ahtapotops -O no-agent-forwarding -O no-port-forwarding -O no-x11-forwarding git.pub
Enter passphrase: 
Signed user key git-cert.pub: id "git@ahtapot.com" serial 0 for ahtapot valid forever

Sertifika Otoritesi Anahtarı ile Kısıtlı Anahtar İmzalama

 • fw_kullanici anahtarının sadece FirewallBuilder uygulamasını çalıştırması için -O force-command parametresi ile çalıştıracağı komut yazılmalıdır.
ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -s ahtapot_ca -I ahtapotops@ahtapot.com -n ahtapotops -O permit-port-forwarding -O permit-x11-forwarding -O force-command="/var/opt/gdysgui/gdys-gui.py" fw_kullanici.pub 
Signed user key fw_kullanici.pub: id "ahtapotops@ahtapot.com" serial 0 for ahtapotops valid forever
 • Oluşturulan anahtar bağlantı kurduğu sunucuda “ahtapotops” kullanıcı yetkilerine sahip olacak, X11 kullanabilecek ve sadece FirewallBuilder uygulamasına erişebilecektir. FireallBuilder uygulamasını başlatma komutu olan “/var/opt/gdysgui/gdys-gui.py” dışında herhangi başka bir komut çalıştıramaması SSH ve PKI alt yapısı tarafından garanti altına alınır.
 • Oluşturulan anahtarın kısıtlamalarına göz atmak için :

ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -Lf fw_kullanici-cert.pub 
fw_kullanici-cert.pub:
    Type: ssh-rsa-cert-v01@openssh.com user certificate
    Public key: RSA-CERT 34:cc:67:20:2f:01:74:2f:e7:3f:f8:ca:a9:3a:ec:77
    Signing CA: RSA 62:56:a2:64:62:67:97:94:d2:9e:7b:5d:d9:35:95:0c
    Key ID: "ahtapotops@ahtapot.com"
    Serial: 0
    Valid: forever
    Principals: 
        ahtapotops
    Critical Options: 
        force-command /var/opt/gdysgui/gdys-gui.py
    Extensions: 
        permit-X11-forwarding
        permit-agent-forwarding
        permit-port-forwarding
        permit-pty
        permit-user-rc

 • Yukarıdaki yöntem kullanılarak gdyshook ve myshook anahtarları da imzalanmalıdır.

gdyshook için:

ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -s ahtapot_ca -I ahtapotops@ahtapot.com -n ahtapotops -O no-port-forwarding -O no-x11-forwarding -O force-command="sudo touch /var/run/firewall" gdyshook.pub     
Signed user key gdyshook.pub: id "ahtapotops@ahtapot.com" serial 0 for ahtapotops valid forever

myshook için:

ahtapotops@ahtapot:~ ssh-keygen -s ahtapot_ca -I ahtapotops@ahtapot.com -n ahtapotops -O no-port-forwarding -O no-x11-forwarding -O force-command="sudo touch /var/run/state" myshook.pub
Signed user key myshook.pub: id "ahtapotops@ahtapot.com" serial 0 for ahtapotops valid forever

komutları çalıştırılmalıdır.

Sertifika Otoritesi Anahtarı ile Kullanıcı Erişim Kısıtlama Ayarları

 • Tablodaki opsiyonlardan faydalanarak serifika imzalarınızda isteğe bağlı kısıtlamalar yapabilirsiniz.
clear Clear all enabled permissions. This is useful for clearing the default set of permissions so permissions may be added individually.
force-command=command Forces the execution of command instead of any shell or command specified by the user when the certificate is used for authentication.
no-agent-forwarding Disable ssh-agent(1) forwarding (permitted by default).
no-port-forwarding Disable port forwarding (permitted by default).
no-pty Disable PTY allocation (permitted by default).
no-user-rc Disable execution of ~/.ssh/rc by sshd(8) (permitted by default).
no-x11-forwarding Disable X11 forwarding (permitted by default).
permit-agent-forwarding Allows ssh-agent(1) forwarding.
permit-port-forwarding Allows port forwarding.
permit-pty Allows PTY allocation.
permit-user-rc Allows execution of ~/.ssh/rc by sshd(8).
permit-x11-forwarding Allows X11 forwarding.
source-address=address_list Restrict the source addresses from which the certificate is considered valid. The address_list is a comma-separated list of one or more address/netmask pairs in CIDR format.

SSL Anahtar Oluşturma

NOT : SSL anahtarı oluşturmak şu an için gerekli değildir. Ahtapot bileşenlerinde gerekli olduğu kısımlarda bu kurulum sayfasından yararlanılarak oluşturulabilir.

 • Rsyslog veya nxlog kullanılarak client-server arasında log gönderimi için öncelikle “CA sunucusu” üzerinde “openssl” kullanılarak “rootCA” oluşturulmalıdır.
openssl genrsa -out rootCA.key 2048
openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -sha256 -days 1024 -out rootCA.pem
-----
#Country Name (2 letter code) [AU]:TR
#State or Province Name (full name) [Some-State]:Ankara
#Locality Name (eg, city) []:Ankara
#Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ULAKBIM
#Organizational Unit Name (eg, section) []:Pardus
#Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:makina_fqdn_bilgisi
#Email Address []:
 • Log gönderecek veya log’u alacak makineler için openssl kullanılarak anahtarlar oluşturulur. İkinci komut çalıştırıldığında gelen soru ekranlarında “Common Name” satırına ilgili makinanın FQDN bilgisi girilmesi zaruridir.
openssl genrsa -out client_fqdn.key 2048
openssl req -new -key client_fqdn.key -out client_fqdn.csr
#Country Name (2 letter code) [AU]:TR
#State or Province Name (full name) [Some-State]:Ankara
#Locality Name (eg, city) []:Ankara
#Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ULAKBIM
#Organizational Unit Name (eg, section) []:Pardus
#Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:makina_fqdn_bilgisi
#Email Address []:
 • Oluşturulan anahtarlar rootCA ile imzalanır.
openssl x509 -req -in client_fqdn.csr -CA rootCA.pem -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out client_fqdn.crt -days 3650 -sha256

NOT: İstenilen durumlarda her makine için tek veya ayrı anahtarlar oluşturularak Sertifika Otoritesi sunucunda imzalanılabilir. Her makinede aynı anahtar kullanılacak ise, makinelere taşınırken ilgili “crt” ve “key” dosyasının adı ilgili makinaının FQDN’ i ile değiştirilmelidir.

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.