Skip to content

ULAKBIM

5651 İmzalama Kullanımı


Bu dökümanda Merkezi Yönetim Sistemi bileşenlerinde logların 5651 kapsamında imzalanması anlatılmaktadır.

KamuSM ile İmzalama

 • Internet Bağlantısının olduğu ortamlarda imzalama rolu rsyslog makinesine verilmiştir. Ansible playbookları içerisinde imzalama işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgiler eklenmelidir.
 • /etc/ansible/roles/rsyslog/vars” dizini içerisinde “signer.yml” dosyası düzenlenerek gerekli değişkenler girilir.
---
# Signer yapilandirmasini belirtmektedir.
signer:
  conf:
    source: "signer.bash.j2"
    destination: "/opt/signer.bash"
    owner: "root"
    group: "root"
    mode: "0750" 
  cron:
    source: "signercron.sh.j2"
    destination: "/etc/cron.d/signercron.sh"
    owner: "root"
    group: "root"
    mode: "0750"
  min: "00"
  hour: "07"
  directory:
    path: "/data/log/5651"
    owner: "root"
    group: "root"
    mode: "750" 
    state: "directory"
  type: "remote" # (remote or local) remote for tubitak, local for openssl
  username: "tubitak"
  password: "'tubitak'"
  signingdirectory: "/data/log/5651/tmp" 
  signedlogs: "/data/log/5651/signedlogs" 
  invalidlogs: "/data/log/5651/invaledlogs"
  signedlogsarchive: "/data/log/5651/signedlogsarchive" # exist only for local signing
  invalidlogsarchive: "/data/log/5651/invaledlogsarchive" # exist only for local signing 
  serverfiles: "ossimcik0*"
  command: "/opt/ZamaneConsole-2.0.5/ZamaneConsole-2.0.5.jar"
  logs: "/data/log"
  proxyuser: "proxyuser"
  proxypassword: "proxypass"
  proxyip: "proxyip"
  proxyport: "proxyport"
 • KamuSM Zamane ile imzalanacak durumlarda “username” ve “password” bölümlerine ilgili kullanıcı adı ve parola bilgileri girilmelidir. signedlogs imzalanan logların tutulacağı, invalidlogs loglar imzalanırken herhangi bir hata ile karşılaşılması sırasında logların tutulacağı dizinlerdir. “serverfiles” imzalanacak logların tutulduğu dizinlerin bulunduğu ortak bir isim olmalıdır. Log dizinlerinin haricinde başka bir dizin olmaması durumunda “” olarakta verilebilir. “logs” içerisine ossimciklerden gelen logların rsyslog içerisinde yazılacağı dizin bilgisi bulunmalıdır. Rsyslog makinesi proxy arkasında bulunuyor ise “proxy*” ile ilgili bilgiler girilmelidir.

 • Gerekli değişkenlerin girilmesi ile “rsyslog.yml” çalıştırılarak rsyslog playbook oynatılır.

$ cd /etc/ansible/
$ ansible-playbook playbooks/rsyslog.yml

Local İmzalama Sunucusu ile Imzalama

 • Local imzalama yapılabilmesi için öncelikle local imzalama sunucusu kurulmalıdır. Bu durumda logların toplandığı rsyslog sunucunda loglar imzalanmak üzere imzalama sunucusuna gönderilecek, openssl kullanılarak imzalanılacak, imzalama işlemi tamamlanan loglar belirlenen dizin altına atılacaktır.

 • Rsyslog sunucusu ile imzalama sunucusu arasında “ssh-keygen” kullanarak şifresiz ssh yapılabilmesi için anatar oluşturulmalıdır. Oluşturulan ssh anahtarları root ve ahtapotops kullanıcılarının home dizinleri altında “.ssh” dizini içerisine kopyalanmalıdır. Ssh anahtar oluşturulması için CA Kurulumu ve Anahtar Yönetimi dökümanındaki CA Anahtarı ile Kullanıcı Anahtarı İmzalama başlığı incelenmelidir.

 • Ssh anahtarları oluşturulması ile rsyslog sunucundan imzalama sunucusuna ssh yapılarak test edilmelidir.

 • Logların openssl kullanılarak imzalanması için gerekli anahtarlar oluşturulmalıdır. Kök dizini altında “/CA” dizini oluşturularak gerekli anahtarlar burada oluşturulur. Anahtarlar oluşturulmadan önce “openssl.cnf” dosyası düzenlenmelidir.

vi /etc/ssl/openssl.cnf
Dosya içerisinde "42." satırda bulunan "./demoCA" dizini "**/CA**" dizini olarak değiştirilmelidir.
[ CA_default ]

dir       = /CA       # Where everything is kept
Dosya içerisinde "330." satırda bulunan "./demoCA" dizini "**/CA**" dizini olarak değiştirilmelidir.
[ tsa_config1 ]

# These are used by the TSA reply generation only.
dir       = /CA       # TSA root directory
 • NOT: openssl versiyona göre config dosyasında değişiklik gösterebilmektedir. Openssl.cnf dosyasın içerisinde “215.” satırın yorum satırı olmaması gerektiğine dikkan edilmelidir. “extendedKeyUsage = critical,timeStamping” şeklinde olmalıdır.

Aşağıdaki komutlar çalıştırılarak anahtar oluşturma işlemleri tamamlanır.

touch /CA/index.txt
echo '1000' > /CA/seria
mkdir /CA/newcerts
openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -days 1825 -x509 -newkey rsa:2048 -out cacert.pem -outform PEM
cp /CA/privkey.pem /CA/private/cakey.pem

echo '1000' > /CA/tsaseria
openssl genrsa -aes256 -out tsakey.pem 2048
openssl req -new -key tsakey.pem -out tsareq.csr
openssl ca -days 1825 -config /etc/ssl/openssl.cnf -in tsareq.csr -out tsacert.pem
 • Oluşturulan anahtarlar imzalama sunucusu içerisine kök dizini içerisinde “/CA dizini altına kopyalanmalıdır. Kök dizin altında başka bir dizin içerisine kopyalanması durumunda imzalama betiği konfigurasyon dosyası olan “config.ini” içerisine yazılmalıdır.
 • Rsyslog sunucusu içerisine “pyVerify” paketinin kurulması ile gerekli betikler “/opt/pyVerify/” altında bulunmaktadır. “/opt/pyVerify/” dizinine gidilerek gerekli konfigurasyon dosyası düzenlenmelidir.
 • Rsyslog sunucusu içerisinde bulunan “*config.ini” dosyası içerisine gerekli değişkenler girilmelidir.
 • Paths başlığı altında “logs” değişkenine rsyslog makinesine gelen logların dizinlerinin bulunduğu dizin girilmelidir. “verified” ve “unverified” değişkenleri içerisine başarılı veya başarılısız imzalama sonucunda oluşan log dosyasının bulunması istenen dizinler girilmelidir.
 • Server başlığı altında “server_copy_path” değişkenini imzalama sunucusu içerisinde imzalanan ve rsyslog sunucusuna geri gönderilmesen önce log dosyalarının tutulması istenilen dizin girilmelidir. Bu dizin içerisinde atılan dosyalar işlemlerinin tamamlanması ile silineceklerdir. “server_ip” değişkeni içerisine imzalama sunucusunun ip adresi girilmelidir. “server_user” değişkeni içerisine imzalama yapacak kullanıcının adı girilmelidir. Default olarak ahtapotops kullanıcısı bulunmaktadır. “port_number” değişkeni içerisine imzalama sunucusunun ssh port bilgisi girilmelidir
 • CA başlığı altında openssl ile oluşturulan anahtar bilgileri girilmelidir. “openssl_conf” değişkeni içerisine openssl.cnf dosyası dizini ile beraber girilmelidir. “ca_public_key” değişkeni içerisine openssl ile oluşturulan “cacert.pem” dosyası dizini ile beraber girilmelidir. “tsa_public_key” değişkeni içerisine openssl ile oluşturulan “tsacert.pem” dosyası dizini ile beraber girilmelidir. “sign_password” değişkeni içerisine openssl ile anahtar oluştururken girilen password yazılmalıdır.
vi config.ini
[Paths]
logs = /var/log/mys/
verified =
unverified =

[Server]
server_copy_path =
server_ip =
server_user =
port_number = 0

[CA]
openssl_path = /usr/bin/openssl
openssl_conf = /etc/ssl/openssl.cnf
ca_public_key = /CA/cacert.pem
tsa_public_key = /CA/tsacert.pem
sign_password =
 • Konfigurasyon dosyası düzenlenmesi ile python betik manuel çalıştırılarak test edilmelidir.
sudo python verify.py
 • NOT: İmzalama işlemi için gerekli olan komut crontab içerisine eklenilerek her gun çalışarak logların imzalanması sağlanılır.

Sayfanın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayınız.